Internetový obchod Textil 4 Hotel prevádzkuje Daniel Korpas zapísaný u živnostenského úradu Frýdek Místek.
IČ: 68942150 sídlom Bruzovice 287 739 36,
Tel / fax: +420 776 246 375
e-mail: info@textil4hotels.cz
 
platné s účinnosťou od 1.1.2020
 
I. Úvodné ustanovenia
 
1. Obchodné podmienky (ďalej tiež "OP") upravujú zmluvné vzťahy medzi firmou Textil 4 Hotels, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy a v súvislostí s ňou prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, ktorá je umiestnený na webovej stránke www.textil4hotels.cz.
2. OP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ak sa v kúpnej zmluve dohodnutá odlišná dohody, majú prednosť pred znením OP. S týmito obchodnými podmienkami má kupujúci možnosť sa oboznámiť pred odoslaním svojej objednávky a je na ne dostatočne vopred upozornený. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí.
3. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
4. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 
II. Uzavretie kúpnej zmluvy, objednávka

1. Predávajúci prezentuje na webových stránkach svojho internetového obchodu tovar, ohľadom ktorého je možné uzavrieť kúpnu zmluvu. Elektronická prezentácia tovaru však nie je ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ale iba výzvou na predkladanie ponúk. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy činí kupujúci svojou objednávkou.
2. Kupujúci je oprávnený tovar objednávať na webových stránkach internetového obchodu zo svojho registrovaného účtu alebo aj bez svojej predchádzajúcej registrácie.
3. Pri registrácii svojho účtu aj pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky požadované údaje. Akúkoľvek zmenu údajov svojho účtu zadaných pri registrácii je kupujúci povinný ihneď aktualizovať.
4. Prístup k účtu kupujúceho je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci nie je oprávnený umožniť používanie svojho účtu tretím osobám a zaväzuje sa neposkytnúť tretej osobe svoje užívateľské meno ani heslo. Predávajúci môže účet kupujúceho zrušiť najmä v prípadoch, keď zistí nesprávnosť alebo nepravdivosť údajov zadaných v účte, ďalej tiež, ak poruší kupujúci svoje povinnosti alebo kupujúci svoj účet po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov nevyužíva.
5. Objednávka sa vytvorí k tovaru, ktoré kupujúci vložil do elektronického košíka internetového obchodu predávajúceho.
6. Kupujúci je povinný v objednávke uviesť svoju platnú emailovú adresu a telefónne číslo pre ďalšiu komunikáciu s predávajúcim, ďalej svoje meno a priezvisko, adresu bydliska a prípadne adresu dodania, ak sa líši od adresy bydliska.
7. Tovar ponúkaný v internetovom obchode predávajúceho možno na základe želania kupujúceho po dohode s predávajúcim upraviť.
8. Kupujúci si v objednávke volí požadovaný spôsob doručenia alebo vyzdvihnutia objednávaného tovaru a spôsob platby, v tej súvislosti je informovaný o ďalších nákladoch spojených s dodaním tovaru.
9. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdením jej dokončení má kupujúci možnosť v súhrne zadanej objednávky zisťovať a spätne opravovať chybné údaje vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.
10. Po dokončení objednávky je objednávka odoslaná predávajúcemu, ktorý jej obdržaní bezodkladne potvrdí kupujúcemu elektronickou poštou na emailovú adresu uvedenú v objednávke či registrovanom účte kupujúceho. Táto správa je automaticky generovaná pre informáciu kupujúcemu, že predávajúci jeho objednávku dostal, ale nezaväzuje predávajúceho na dodanie objednaného tovaru.
11. Po spracovaní objednávky odošle predávajúci kupujúcemu elektronickou poštou na emailovú adresu uvedenú v objednávke či registrovanom účte kupujúceho ďalšie email, ktorým prijme objednávku kupujúceho, čím dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy.
12. Predávajúci si vyhradzuje objednávku neprijať pri vyčerpania zásob objednaného tovaru či straty schopnosti plniť. Predávajúci tiež nie je povinný kúpnu zmluvu uzavrieť, ak je objednávaný tovar, u ktorého došlo k navýšeniu jeho ceny zo strany dodávateľa predávajúceho, alebo je predávajúcim ponúkané za zjavne chybnú cenu, ktorú sa rozumie cena minimálne o 50% nižšia ako trhová cena, za ktorú sa predáva rovnaké alebo podobné tovary u tretej osoby bez toho, predávajúci u takéhoto tovaru uvádza, že sa jedná o zľavu či inú akciu, v dôsledku ktorej dochádza k zníženiu oproti pôvodnej cene.
13. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) sa nelíši od základnej sadzby a kupujúci je hradí sám.
14. Kúpna zmluva (respektíve objednávka a prípadná emailová akceptácie), ktorej súčasťou sú aj obchodné podmienky, je po uzavretí archivovaná u predávajúceho v elektronickej forme len do odoslania tovaru a nie je prístupná.


III. Cena tovaru a platobné podmienky

1. Na internetovom obchode predávajúceho je označené tovar s popisom jeho hlavných vlastností a ceny, ktorá je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov za tovar.
2. Internetový obchod obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, ktoré platia osobitne pre dodanie v rámci územia Slovenskej republiky Na iné miesta doručenia tovaru mimo ČR či SR negarantuje predávajúci ceny uvedené na svojich webových stránkach.
3. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru možno uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
1. v hotovosti na dobierku v mieste dodania tovaru,
2. platba vopred bankovým prevodom na účet v RB 3739293001/5500
4. Náklady spojené s dodaním tovaru hradí kupujúci v nasledujúcej výške:
1. Dopravné je účtované sumou 6,6 € + DPH
2. PRE ZÁSIELKY NAD 400 € JE DOPRAVA ZADARMO.
3. Platba pri prevzatí hotovosťou či kartou je spoplatnená čiastkou v hodnote 1% súhrnu objednaného tovaru bez DPH.
4. Pr objednávke rozmerných produktov ako sú najmä prešívané súpravy alebo matrace sú náklady na dopravu konzultované s nakupujúcim individuálne.

5. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom alebo platobnou kartou je kúpna cena splatná do 3 dní od potvrdenia objednávky predávajúcim. Tento spôsob úhrady kúpnej ceny je považovaný za zálohovú platbu na kúpnu cenu.
6. Kupujúci je povinný cenu tovaru uhradiť, aj keď nemal možnosť vopred si tovar prezrieť.
7. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
8. U objednávky Rozmerný
IV. Preprava a dodanie tovaru

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar do 14 pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.
2. Ak je kúpna cena za tovar kupujúcim už zaplatená a predávajúci nedodá tovar v stanovenej lehote, je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
3. Ak nebola kúpna cena za objednaný tovar uhradená kupujúcim v termíne splatnosti, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
4. Pri zvolenom spôsobu dodania tovaru prepravou je kupujúci povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať obal dodaného tovaru a akékoľvek zistené závady ihneď oznámiť prepravcovi s tým, že pri zistení porušenia obalu tovaru takým spôsobom, ktorý svedčí o neoprávnenom zásahu do zásielky, alebo v prípade zistenia iných skutočností, z ktorých možno usudzovať na porušenie tovaru, nie je kupujúci povinný tovar od prepravcu prevziať.
5. Ak neprevezme kupujúci objednaný tovar dodávaný jeho odoslaním, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pristúpi Ak predávajúci z dôvodu stojacich na strane kupujúceho na opakované doručovanie objednaného tovaru, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu náklady mu tým vzniknuté.
 
V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 
1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, ktorá plynie odo dňa prevzatia tovaru, prípadne odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť v lehote 14 dní predávajúcemu odoslaný. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu Textil Hotels Potoční 1091, 73801 Frýdek Místek, či na emailovú adresu info@textil4hotels.cz.
2. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru späť predávajúcim. Ostatné peňažné prostriedky, vrátane nákladov na dodanie tovaru kupujúcemu predávajúcim až do výšky nákladov na najlacnejší spôsob dodania tovaru ponúkaný predávajúcim, budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude doručená zásielka s vráteným tovarom.
3. Kupujúci zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať k zistenie povahy a vlastnosťami tovaru. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
4. Kupujúci nemôže v súlade s § 1837 občianskeho zákonníka odstúpiť okrem iného od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.
 
VI. Práva z chybného plnenia
 
1. Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri jej prevzatí kupujúcim, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svoje povinnosti.
2. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:
o na odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci,
o na odstránenie vady opravou veci,
o na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
o odstúpiť od zmluvy.

3. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámia kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.
4. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
5. nezvolí kupujúci svoje právo včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
6. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
7. Neoznámil Ak kupujúci vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.
8. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nové veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí,
o ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci,
o použil Ak kupujúci vec ešte pred objavením vady,
o nespôsobil Ak kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo
o predal Ak kupujúci vec ešte pred objavením vady, spotreboval ak ju, alebo pozmenil ak vec pri obvyklom použití; stalo Ak sa tak len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.